آخرین خبرها

تست OAE چیست | کاربرد OAE ؟
دوزبانگی
تاثیر کم شنوایی بر گفتار
درجه کم شنوایی
هزينه تست شنوايي
انواع آزمون های تمایز گفتاری در کودکان
تست شنوايی گفتاری
ارزیابی شنوایی کودکان با روش بازی
علائم تاخیر گفتار در کودکان
نقش سمعک در رشد گفتار و زبان
مراحل رشد گفتار در کودک
شروع ارتباطات گفتاری در کودکان
کم شنوایی و زوال مغز
کم شنوایی در کودکان بخش دوم
نقش والدین در رشد گفتار و زبان کودک کم ش
سمعک اینترتون
سمعک بلتون
موفقیت کاشت حلزون
سمعک 2
کاشت حلزون
سمعک چیست؟
وسایل کمک شنوایی برای افراد با اختلال شنوایی
تست oae چیست؟
تست شنوایی
خرید سمعک
کم شنوایی ناشی از سندرم ها
اختلالات پردازش شنوایی مرکزی
تجویز سمعک در افراد کم شنوا
کم شنوایی ناشی از سر و صدا (NIHL)
نوروپاتی شنوایی
اوتیت میانی
سن طلایی استفاده از سمعک
تاخیر گفتار و زبان
عوارض عدم استفاده کودک از سمعک
فصل دوم(تکامل شنوایی و مداخله زود هنگام)
فیدبک یا سوت سمعک
میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان
بهبود درک گفتار در کودکان کم شنوا
بیماری های مرتبط با کم شنوایی
علائم کم شنوایی در کودکان
پیرگوشی یا کم شنوایی ناشی از سن
تست شنوایی در بدو تولد
افت شنوایی و تاثیر آن بر گفتار و زبان
تجهیزات کلینیک شنوایی
کم شنوایی
انواع سمعک براساس تکنولوژی
ارزیابی شنوایی کودک
سمعک ویدکس
سمعک یونیترون
سمعک اتیکن
سمعک هانساتون