سمعک نجوا ا خرید سمعک -کلینیک سمعک در تهران
 • سمعک Cosmo
  سمعک Cosmo
  سمعک COSMOبرند سمعک اینترتون ابتدا در سال 1962 در آلمان تاسیس شد اما امروزه بخشی از کمپانی GN Hearing می باشد. هدف کمپانی GN این است که صداها به وسیله ابزار های کمک شنوایی ...
 • سمعک Step
  سمعک Step
  سمعک STEPبرند اینترتون ابتدا در سال 1962 در آلمان تاسیس شد اما امروزه بخشی از کمپانی GN Hearing می باشد. هدف کمپانی GN این است که صداها به وسیله ابزار های کمک شنوایی هوشمند ...
 • سمعک Crisp
  سمعک Crisp
  سمعک CRISPبرند اینترتون ابتدا در سال 1962 در آلمان تاسیس شد اما امروزه بخشی از کمپانی GN Hearing می باشد. هدف کمپانی GN این است که صداها به وسیله ابزار های کمک شنوایی هوشمند ...
 • سمعک Share
  سمعک Share
  سمعک  SHAREبرند اینترتون ابتدا در سال 1962 در آلمان تاسیس شد اما امروزه بخشی از کمپانی GN Hearing می باشد. هدف کمپانی GN این است که صداها به وسیله ابزار های کمک شنوایی هوشمند ...
 • سمعک Gain
  سمعک Gain
  سمعک GAINبرند اینترتون ابتدا در سال 1962 در آلمان تاسیس شد اما امروزه بخشی از کمپانی GN Hearing می باشد. هدف کمپانی GN این است که صداها به وسیله ابزار های کمک شنوایی هوشمند ...
 • سمعک Centro
  سمعک Centro
  سمعک  CENTROبرند اینترتون ابتدا در سال 1962 در آلمان تاسیس شد اما امروزه بخشی از کمپانی GN Hearing می باشد. هدف کمپانی GN این است که صداها به وسیله ابزار های کمک شنوایی ...
 • سمعک Ready
  سمعک Ready
  اینترتون در سال 1962 در آلمان بنا شد و بعد ها در سال 2006 توسط کمپانی دانمارکی GN خریداری شد. کمپانی GN از سال 1869 در زمینه ی تکنولوژی های صوتی فعالیت می کند و سه برند معروف ...