فیدبک سمعک(سوت سمعک) | عوامل ایجاد فیدبک | راه حل فیدبک


Rated دارای رتبه 0


سوت سمعک:

سوت سمعک و راه حل آن چیست؟ 

فیدبک نوعی صدای صوت در سمعک است در حالت عادی نباید این صدا وجود داشته باشد. اما در صورت وقوع فیدبک درک گفتار بیمار کاهش می یابد و از لحاظ سایکولوژی سبب آزردگی بیمار می شود. 

عوامل متعددی باعث فیدبک می شوند ازاینرو باید به ترتیب موارد زیر چک شود (2-1): 

  1. انجام اتوسکوپی و بررسی انسداد کانال به علت تجمع جرم گوش
مسدود شدن گوش

هنگام ورود صدا به داخ کانال گوش اگر جرم قرار گیرد یا حتی اگر خروجی سمعک به دیواره کانال گوش برخورد کند سبب بازگشت صدا می شود و این امر سبب وقوع فیدبک می شود. 

  1. چک کردن هوک سمعک، تیوب و قالب، هرگونه درز یا پارگی در قسمت های ذکر شده سبب فیدبک می شوند که در سمعک های با قدرت بالا این احتمال بیشتر می شود.
سمعک

پارگی یا هرگونه درزی در این مناطق سبب سوت زدن سمعک می شود. 

دقت شود گاهی در سمعک های پشت گوشی اجسامی در داخل هوک آن وجود دارد که این اجسام اگر جابجا شوند می توانند سبب فیدبک شوند. این اجسام که در رنگ و اشکال مختلف وجود دارند دمپر (damper) نام دارند و در جهت تعدیل آکوستیکی پاسخ فرکانسی سمعک استفاده می شوند. 

گاها بیماران با اجسام باریک مثل سوزن آنها را دستکاری می کنند که این امر می تواند سبب فیدبک شود.

هوک سمعک

گاهی ونت سمعک دچار فیدبک در سمعک می شود. در شرایطی که قدرت سمعک بالا باشد سایز ونت اگر نامناسب باشد به وفور سبب ایجاد فیدبک می شود که تنها راه حل آن کاهش سایز ونت می باشد.

ونت

  1. چک کردن صحت جاگیری قالب سمعک در گوش، در بعضی از بیماران سمعک را درست جا نمی زنند و این مورد باعث فیدبک می شود.
سمعک

  

  1. چک تنظیمات سمعک، چک فعال بودن مدار فیدبک ساپرشن، میزان بهره و تراکم سمعک

گاهی تنظیم اشتباه بهره در سمعک سبب فیدبک می شود.

 در این حالت باید تنظیم بهره مطابق با تارگت باشد و هرگونه بهره بیشتر از خواسته بیمار می تواند سبب فیدبک شود

سوت سمعک

چک فیدبک داخلی سمعک، در صورت وجود فیدبک داخلی سمعک باید به شرکت فرستاده شود.

منبع: 

  1. http://www.hearinglink.org/your-hearing/hearing-aids/what-is-a-hearing-aid/why-do-hearing-aids-whistle/
  2. http://www.hear-it.org/When-the-hearing-aid-whistles


برچسب ها