انواع سیستم حذف فیدبک سمعک: کدامیک بهتر هستند؟


Rated دارای رتبه 0


سیستم حذف فیدبک سمعک کدامیک بهتر هستند؟

انواع سیستم حذف فیدبک سمعک ؟   

در کل 3 نوع سیستم فیدبک گیری (حذف سوت سمعک) وجود دارد.

1: کاهش بهره سمعک

در این روش بهره سمعک برای فرکانس فیدبک یا کل فرکانس ها کاهش می یابد. 

که در شکل زیر آورده شده است: 

Untitled

این روش ساده ترین روش سیستم حذف فیدبک سمعک می باشد اما به شدت بر درک گفتار بیماران تاثیر می گذارد. بیماران با کم شنوایی حسی عصبی به شدت به SNR بالا جهت درک مطلوب نیاز دارند. 

ازاینرو کاهش بهره به کاهش SNR منجر می شود و این فاکتور منجر به نارضایتی شدید بیمار در درک صدای گفتاری می شود. 

در این روش پس از شناسایی فرکانس فیدبک بهره در آن محدوده فرکانسی کاهش می یابد. 

کاهش بهره و سایر روشهای حذف سوت سمعک به دو صورت عمل می کند روش استاتیک (ثابت) و اداپتیو (پویا). روش استاتیک بشرح زیر است، برای مثال اگر فرکانس فیدبک در سمعک فرکانس 4300 هرتز باشد سمعک بهره محدوده 4000 تا 4500 هرتز را کاهش می دهد که این روش سبب حذف فیدبک می شود اما معایب زیادی دارد چون همیشه کاهش بهره در یک محدوده فرکانسی وسیع صورت می گیرد. 

و درک سایر صداها را به واسطه کاهش SNR تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین اگر فرکانس فیدبک در 3600 هرتز باشد دیگر توانایی حذف سوت سمعک در آن محدوده فرکانسی را ندارد. 

در روش پویا، سمعک دائما فرکانس فیدبک را جستجو می کند. 

پس از شناسایی فرکانس فیدبک سمعک بهره را در آن محدوده کاهش می دهد. این روش خود باز معایب کاهش بهره و SNR را دارد. 

در افراد با افت شدید و بالاتر حتی کمترین تغییر در میزان بهره می تواند سبب کاهش قابل توجه درک بخصوص در محیط نویزی شود.

2: روش شیفت (جابجایی) فرکانسی در سمعک

در این روش فرکانس فیدبک حدود 5 الی 10 هرتز به سمت مناطق فرکانسی بالا یا پایین تر انتقال داده می شود. که گفته می شود این مقدار جابجایی برای کاهش نه حذف فیدبک کافی است. در مطالعه Bennett و همکاران(1980) مشخص شد اگر جابجایی فرکانس به 30 هرتز می رسید می توانست به طور برجسته ای فیدبک را حذف کند اما این مقدار جابجایی فرکانسی سبب اعوجاج و تغییر شدید صدا می شد. و علت آن متاثر شدن ارتباطات هارمونیک صدای ورودی است. ازاینرو، این روش ماندگاری زیادی در سمعک نداشت. همچنین در مطالعه Egolf و David مشخص شد با افزایش ورودی چون احتمال فیدبک افزایش می یابد در نتیجه مقدار جابجایی فرکانس به منظور حذف موثر فیدبک باید بیشتر شود. در استراتژی جابجایی فرکانسی در صورت وجود چندین فرکانس فیدبک باز هم امکان وقوع فیدبک وجود دارد، زیرا امکان دارد قله های انتقال داده شده باز هم بر روی فرکانس فیدبک بیفتد ازاینرو این روش در چنین فیدبک هایی بسیار ضعیف عمل می کنند. در کل این روش چون نمی تواند به طور کامل فیدبک را حذف کند و در شدت های بالا نیاز به محدوده انتقال فرکانسی بزرگ تری دارد و این محدوده انتقال فرکانسی بزرگتر سبب دیستورشن زیادی در صدا می شود بنابراین روش مناسبی محسوب نمی شود.

3: روش Feedback Cancellation (FBC) در سمعک

در این روش مدار سمعک فرکانس، دامنه و فاز سیگنال را جستجو می کند. 

و دقیقا سیگنال با دامنه و فرکانس مشابه اما در فاز مخالف را تولید می کند. ازاینرو خروجی برابر صفر خواهد بود. در شکل زیر نمونه ای از عملکرد این نوع استراتژی آورده شده است. 

Untitled

  این روش طبق مطالعات متعددی که صورت گرفته است بسیار موثر و کارآمد گزارش شده است و در حال حاضر بیشتر سمعک ها از این روش استفاده می کنند. 

سوال متداول؟ 

با وجود آنکه بیش تر از 90 درصد سمعک های موجود در دنیا از این روش استفاده می کنند چرا بعضی از سمعک ها در کنترل و مهار فیدبک (سوت) سمعک موثر تر عمل می کنند؟ 

جواب این سوال در زمان و دقت جستجو فرکانس فیدبک نهفته است. 

اگر یک سمعک بتواند در زمان بسیار کوتاهی فرکانس فیدبک را شناسایی کند می تواند سریعا فاز مخالف آن را تولید کند و سبب حذف فیدبک شود. 

اما اگر توانایی جستجو فرکانس فیدبک در آن سریع نباشد سمعک فیدبک می دهد. 

حال اگر دقت جستجو فرکانس فیدبک و زمان یافتن آن سریع باشد حتی قادر است در کم شنوایی هایی بالا بدون وقوع فیدبک بهره مطلوب را بیمار بدهد.

پیشنهاد نویسنده:

اگر سمعکی بتواند FBC دقیق و سریعی را فراهم کند می توان حتی در افت های شدید تا عمیق سمعک داخل گوشی تجویز کرد و در شرایط خاص سمعک های OPEN  و RIC را بدون آنکه فیدبک رخ دهد تجویز کرد.

 


برچسب ها