ارزیابی شنوایی کودک


Rated دارای رتبه 0


ارزیابی شنوایی کودک

ارزیابی شنوایی کودکان (تست شنوایی گفتار در کودکاننیاز به متخصص شنوایی شناس کودکان Pediatric Audiologist دارد که به تمامی جنبه های ارزیابی شنوایی کودکان تسلط داشته باشد.

ارزیابی شنوایی

همچنین ارزیابی شنوایی کودکان به محیط خاصی نیاز دارد که کودک در آن راحت باشد

 و احساس ترس یا ناراحتی نداشته باشد که این مراکز در سطح کشور و حتی تهران بسیار محدود می باشند.

در کلینیک های شنوایی سنجی و تجویز سمعک نجوای ایرانیان خوشبختانه دو عامل ذکر شده رعایت شده است.

اصلی ترین آزمون های ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان آزمون OAE و ABR می باشد.

 که OAE حلزون گوش را بررسی می کند و ABR عصب گوش و ساقه مغز نوزاد و کودک را بررسی می کنند.

آزمون OAE در شکل زیر دیده می شود.

OAE

انجام آزمون ABRدر  خواب که بدون نیاز به همکاری کودک انجام می شود در شکل زیر دیده می شود.


برچسب ها