16

فصل3 آزمون های رفتاری شنوایی
انتقال فرکانسی
اولین همایش توانبخشی ابن سینا
مقالات مخصوص بیمار
مقالات مخصوص همکار
کارگاه دو روزه پردازش سیگنال های مغزی و
وسایل کمک شنوایی برای افراد با اختلال شنوایی
سمعک دولتی
بهترین سمعک برای بیمار