بیمه سمعک - سمعک نجوا

بیمه سمعک

 در انواع سمعک, تعرفه بیمه ها

بیمه سمعک

خوشبختانه در سالهای گذشته با حمایت بخش دولتی مقداری از هزینه سمعک توسط بیمه پرداخت می شود

که مقدار این هزینه برای سمعک یک گوشی و دوگوشی متفاوت است. تعمیر انواع سمعک 

همچنین در بیمه های مختلف میزان پرداخت متفاوت است که در شکل زیر بیمه سمعک برای تمامی انواع  بیمه آورده شده است.

بیمه سمعک

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با نجواتست ABR تست ASSR