کانال سمعک و کم شنوایی


Rated دارای رتبه 0


کانال سمعک و کم شنوایی

سمعک و کم شنوایی : قبل از بررسی مقالات در زمینه تعداد کانال سمعک بر روی افراد کم شنوا، بهتر است در مورد تکنولوژی سمعک و کانال سمعک توضیح داده شود. 

سمعک وسیله ای الکترونیکی می باشد که با توجه به میزان کم شنوایی در فرکانس های مختلف، تقویت لازم برای شنیدن(همانند افراد نرمال) در فرکانس های آسیب دیده را فراهم می کند. 

سمعک های جدید با تکنولوژی هوشمند و فراهوشمند جزء جدیدترین دستاورد متخصصین در این زمینه می باشد. 

کانال سمعک و کم شنوایی

با سمعک های هوشمند و فراهوشمند سمعک ها در کوچکترین اندازه، بالاترین کیفیت صدا، طبیعی بودن صدا، اتصال به موبایل و تغیرات دلخواه با توجه به شرایط اکوستیکی محیط، بهترین درک گفتار در محیط شلوغ یا حضور چندین گوینده و... می باشد.

 با تکنولوژی هوشمند سمعک ها مدل های پشت گوشی و پشت گوشی ریک به دلیل اندازه کوچک نوعی از سمعک نامرئی به شمار می آید. 

کانال سمعک چیست؟ 

محدوده مورد بررسی در شنوایی انسان بین 250 هرتز تا 8 کیلو هرتز می باشد. 

در سمعک های قدیمی این محدوده وسیع فرکانسی به دو قسمت تقسیم میشد. 

حال تصور کنید برای تقویت یک فرکانس در بخش اول تمام فرکانس های بخش اول تقویت می شدند(از دلایل نارضایتی بیماران و آسیب شنوایی). 

کانال های سمعک

پس منظور از کانال در سمعک، بخش یا تقسیم کردن محدوده فرکانس شنوایی به چندین بخش مجزا می باشد. 

در این مقاله به بررسی اینکه آیا تعداد کانال بالا در سمعک برای درک بهتر گفتار مفید است یا خیر پرداخته می شود. در یک مطالعه بسیار وسیع در آمریکا ۱۱۵۶ ادیوگرام(نوار گوش) از بیماران را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت به ۱۵ نوع از اشکال مختلف آنها را طبقه بندی کردند. 

سپس با فرمول غیر خطی از ۱ کانال تا ۲۰ کانال شاخص تولید در تمامی بیماران سمعکی را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه در تیم استارکی انجام می شد و قابلیت افزایش کانال از ۱ به ۲۰ کانال در سمعک آنها وجود داشت. مطالعه بدین صورت بود که شاخص تولید برای سمعک تمامی بیماران با ۱ کانال محاسبه گردید و سپس آن را ۲ کانال، ۳ کانال، ۴ کانال و ….. تا ۲۰ کانال افزایش دادند و شاخص تولید را برای هر کانال در تمامی بیماران محاسبه نمودند.   نتایج در شکل زیر به وضوح دیده شده است. 

سمعک

  همانطور که دیده می شود بعد از ۶ کانال بهبودی در شاخص تولید حاصل نشده است و میزان تغییر از ۶ کانال به ۲۰ دقیقا برابر صفر بوده است.

این مقاله نتایج بسیار کاربردی را برای شنوایی شناسان به همراه داشته است.

  • افزایش تعداد کانال از ۶ کانال بیشتر به بهبود درک گفتار کمکی نمی کند.
  • افزایش کانال سبب افزایش قیمت سمعک می شود، ازاینرو بهتر است در انتخاب تعداد کانال دقت شود.
  • تعدا کانال بیشتر سبب افزایش پردازش و ازاینرو تاخیر بیشتر در صدا می شود و این تاخیر در نهایت سبب کاهش کیفیت صدا می شود.
  • درسمعک های open این تاخیر به دوصدا شدن صدای دریافتی توسط بیمار منجر می شود و سبب نارضایتی بیمار می شود. ازاینرو در سمعک های open از تجویز سمعک با تعداد کانال بالا خودداری کنید.

منابع: 

  1. Rickert M. Van Tasell DJ. Woods WS: Compression bands: How many are needed? Presented at the American Auditory Society, April 2000, Phoenix.
  2. ANSI S3.5: Method for Calculation of the Articulation Index. New York: American National Standards Institute, 1969.
  3. Moor BCJ, Alcantara JI, Stone MA, Glasberg BR: Use of a loudness model for hearing aid fitting: II. Hearing aids with multi-channel compression. Brit J. Audiol 1999; 33: 157-70.
  4. Carmen R (1998). The Consumer Handbook on Hearing Loss and Hearing Aids. A Bridge to Healing. Sedona, AZ: Auricle Ink Publishers

      


برچسب ها