سمعک SIYA


Rated دارای رتبه 0


نگاه کلی به سمعک Siya Oticon :

  • مناسب برای انواع کم شنوایی از ملایم تا شدید
  • دارای انواع مدل های پشت گوشی(BTE)، داخل گوشی، ریک(miniRITE) و نامرئی(IIC)
  • ارتباط همزمان بین سمعک های دو گوش
  • سیستم حذف فیدبک یا همان سوت زدن سمعک
  • دارای تکنولوژی درمان وزوز گوش
  • قایلیت اتصال مستقیم به وسایل جانبی
  • قابلیت سازگاری و اتصال با نرم افزار تلفن همراه Oticon ON
  • امکان تغییر به باتری قابل شارژ در مدل های ریک
  • قابلیت اتصال به گوشی های تلفن همراه
  • استاندارد مقاومت در برابر آب، گرد و غبار IP68 در تمامی مدل ها

سمعک Siya Oticon:

خانواده محصولات Siya براساس جدیدترین پلتفرم اتیکن طراحی شده است. 

محصولات خانواده Siya به طیف وسیعی از تکنولوژی های جدید از قبیل سیستم ارتباطی بلوتوثی مجهز شده اند. در این دسته از محصولات طیف وسیعی از مدل های مختلف ارائه شده است. 

قابلیت های بی نظیر خانواده Siya، امکان پاسخ گویی به طیف وسیعی از نیازهای کاربران را فراهم می سازد.

خانواده محصولات Siya شامل مدل های مختلف پشت گوشی(BTE)، داخل گوشی، ریک(miniRITE) و نامرئی(IIC) است.  

و برای کم شنوایی های ملایم تا شدید مناسب است.

محصولات خانواده Siya برای ایجاد امکانات ارتباطی پیشرفته برای کاربران، به دو سیستم ارتباطی مجزا مجهز شده اند.

سیستم ارتباطی TwinLink: 

محصولات خانواده Siya برای ایجاد امکانات ارتباطی پیشرفته برای شما، بــه دو سیستم ارتباطی مجزا مجهز شده اند؛ وظیفه ی سیستم ارتباطی NFMI ایجاد یک ارتباط بی سیم، مطمئن و بــا مصرف انرژی پایین بین دو سمعک شما می باشــد. وظیفه ی سیستم ارتباطی بلوتوثی، ایجاد یک ارتباط مستقیم و بدون نیاز به وسیله ی حدواسط بین ســمعک و وســایل خارجــی هماننــد تلفــن همــراه شما می باشــد.

تکنولوژی انتقال فرکانسی Speech Rescue:

 از دســت دادن برخــی اصــوات زیر ماننــد /س/ و /ش/، ســبب تاثیــر منفی چشــمگیری بــر درک مکالمــات گفتــاری می گــردد. 

رویکــرد اتیکــن بــرای این اصوات، ســبب قابــل شــنیدن کــردن اصــوات زیر بــرای افرادی کــه شنوایی ضعیفی دارند، ســبب افزایــش درک گفتــار آن هــا می گــردد.

Feedback Shield LX:

 تکنولــوژی جدیــد اتیکــن، یــک تکنولــوژی فــوق ســریع و موثــر می باشــد کــه بــدون کاهــش قابلیــت شــنیداری یــا افــت کیفیــت صــدا، بــه مدیریــت و مقابلــه بــا فیدبــک یا همان سوت زدن سمعک می پــردازد. 

در جهــت بهبــود کیفیــت و دقــت در مقابلــه بــا فیدبــک یا سوت زدن سمعک، تکنولــوژی Feedback shield LX در مســیر هــر میکروفــن بــه صــورت مجــزا فعالیــت می کنــد. 

در هــر مســیر، ســه تکنولــوژی در کنــار هــم فعالیــت می کننــد تــا در صــورت رخــداد فیدبــک بــه ســرعت آن را ســرکوب کننــد.

Tinnitus SoundSupport:

 ایــن تکنولــوژی در تمــام ســطوح عملکــردی محصــولات Siya وجــود دارد و شــما می توانیــد در صــورت نیــاز آن را فعــال کنیــد. 

ایــن تکنولــوژی کــه توانایــی ارائــه طیف وســیعی از اصــوات مختلف از جمله اصــوات طبیعــی (ماننــد صــدای دریــا) را داراســت، کامــلا بــا ســاختار ســمعک یکپارچــه بوده و در واقــع بــا تجویز ســمعک بــرای شما، Sound Generator و ســمعک را در قالــب یــک وســیله یکپارچــه بــه شما ارائــه می دهد. 

اصــوات طبیعــی ایــن تکنولــوژی از پویایــی لازم برخــوردار بــوده و آرام بخــش هســتند و تاثیــر چشــم گیری را در کاهــش آزاردهندگــی وزوز نشــان داده انــد.