فاطمه گروسی

 

متخصص شنوايي و سمعك

فارغ التحصيل از دانشگاه هاي تهران و بهشتي

مولف كتاب پاسخ هاي تقويت شده شنوايي در كودكان

چندين سال سابقه كار در بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان حضرت رسول

متخصص در تجويز انواع سمعك هوشمند و نامرئي براي تمام سنين

درمان انواع وزوز گوش

درمان انواع سرگيجه