محمد زندیه

کارشناس شنوایی شناسی
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز
عضو انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

-سابقه فعالیت در بیمارستان های شیراز مانند بیمارستان خلیلی، بیمارستان شهید دستغیب و ...
-سابقه فعالیت در مراکز پایش سلامت شغلی استان فارس
سابقه فعالیت به عنوان کارشناس شنوایی شناسی کودکان اداره بهزیستی استان همدان