امین دیناروند

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی همدان

دارای چندین سال سابقه در بیمارستان های اهواز و همدان
مجری پروژه ی غربالگری و پایش شنوایی نوزادان شهرستان شوش دانیال سال ۱۴۰۱