بیماری منییر - درمان بیماری منییر |کلینیک شنوایی سنجی نجوا 88343584

بیماری منییر

 در بیماری و درمان, کم شنوایی

بیماری منییر :

بیماری منییر (هیدروپس آندولنف) برای اولین بار در سال ۱۸۶۰  به عنوان یک عارضه درگیر کننده دستگاه گوش داخلی که سیستم شنوایی و تعادل را درگیر می کند معرفی شد.

منییر به طور معمول با چهار علامت:

 • کم شنوایی نوسانی
 • وزوز فرکانس پایین
 • پری گوش
 • سرگیجه

شناسایی می شود.

منییر به صورت یک طرفه و دو طرفه دیده می شود، ولی در ۷۵% موارد یک طرفه دیده شده است که بعدها درگیری دو طرفه می شود.کم شنوایی و درمان آن 

برای منییر با علائم سرگیجه درمان های دارویی و کنترل رژیم غذایی و روش های جراحی پیشنهاد شده است.

در مطالعات صورت گرفته میزان موفقیت درمان دارویی و کنترل رژیم غذایی با دیورتیک در کنترل حملات و پیشرفت علائم از ۵۰ تا ۷۹ % درصد گزارش شده است اما در مواقعی که روشهای درمانی ذکرشده و رژیم غذائی موثر نباشد به ناچار باید از روش تزریق جنتامایسین و قطع عصب دهلیزی/ لابیرنتکتومی استفاده کرد.

در مطالعات مختلف شیوع بیماری منییر را حدودا از ۴ نفر در ۱۰۰۰۰۰ نفر تا ۵۱۳ نفر در ۱۰۰۰۰۰ نفر گزارش کرده اند.

در مطالعه Alexander و همکاران (۲۰۱۰) در کشور آمریکا در بررسی ۴۰ میلیون نفر شیوع منییر ۱۹۰ در ۱۰۰۰۰۰ گزارش شد و نسبت درگیری خانم به آقا حدودا ۲ به ۱ گزارش شد.

گفته می شود با افزایش سن، شیوع بیماری منییر بیشتر می شود ولی بیشترین شیوع در دهه ۴ تا ۵ زندگی می باشد. عوامل مختلفی همچون:

 • وراثت
 • عوامل محیطی
 • مشکلات عروقی
 • ایمونولوژیک
 • عفونت و عوامل ناشناخته

می توانند سبب منییر شوند ولی تاکنون پاتوفیزیولوژی منییر مورد بحث و نظر است.نقش ویتامین ها بر شنوایی 

 

بیماری منییر

 

برای منییر با علائم سرگیجه درمان هایی نظیر

 • درمان دارویی
 • کنترل رژیم غذایی
 • روش های جراحی

پیشنهاد شده است.

در بیماران منییر یک طرفه با حملات سرگیجه غیر قابل کنترل با داروی خوراکی:

 • اولین گام درمان تزریق با جنتامایسین است
 • در صورت عدم موفقیت در بیش از چند تزریق قطع عصب دهلیزی/ لابیرنتکتومی مد نظر قرار می گیرد.

در بسیاری از مطالعات میزان موفقیت در تزریق جنتامایسین را در حدود ۸۰ تا ۹۰% گزارش کرده اند.

در قطع عصب دهلیزی/ لابیرنتکتومی میزان بهبود سرگیجه حتی تا ۹۳% هم گزارش شده است.

مزیت اصلی جنتامایسین کاهش و حتی حذف حملات سرگیجه در بیماران منییر یک طرفه و عیب اصلی آن آسیب ناخواسته به سیستم شنوایی و همچنین احتمال عفونت گوش می باشد.

در بیماران منییر یک طرفه شیوع اختلالات تعادلی و سرگیجه بسیار بیشتر از دو طرفه است.

ازاینرو در این بیماران روند تزریق جنتامایسین جزء پروتکل های درمانی محسوب می شود.خرید سمعک

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با نجوانقش ویتامین ها بر شنواییسرگیجه BPPV