کاشت حلزون

 

پروتزهای کاشت حلزون شنوایی:

این پروتزها برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در استرالیا توسط کمپانی Cochlear طراحی می شود.

برای بیمارانی که افت شدید تا عمیق و حتی ناشنوا بودند طراحی شده است.

در حال حاضر از هر ۱۰ عمل در کل دنیا ۷ عمل با پروتزهای کوکلئار انجام می شود و جدیدترین تکنولوژی دنیا را در اختیار دارد. طبق مطالعات کمترین میزان fail پروتز را دار می باشد.

همچنین قابلت انجام MRI تا ۱٫۵ تسلا بدون برداشتن مگنت و انجام MRI تا ۳ تسلا (در این حالت مگنت باید برداشته شود) وجود دارد.

کاشت حلزون

در شکل زیر نمایی از قرار گیری الکترود در اسکالا تیمپانی دیده می شود.

حلزون

انواع پروتزهای کاشت به دو دسته تقسیم می شوند:

 • کاشت حلزون (cochlear implant-CI)

 • کاشت ساقه مغز (Auditory brainstem implant- ABI)

 

کاشت حلزون(cochlear implant-CI):

خود کاشت حلزون به چند دسته تقسیم می شود:

 • الکترودهای Contour Advance:

این نوع الکترود بیشترین سهم از عمل های کاشت حلزون در دنیا و ایران را به خود اختصاص داده است.

به علت نوع طراحی منحصر به فرد آن بعد از وارد کردن آن از طریق دریچه گرد (RW)  به مدیولوس می چسبند

و ازاینرو به نحو موثری گانگلیون های مارپیچی را تحریک می کند.

Untitled

 

 • الکترود Slim Straight:

این نوع الکترود در شرایطی استفاده می شود که پهنای اسکالا تیمپانی از حد نرمال باریک تر باشد. همچنین میزان آسیب بسیار کمی به حلزون وارد می کند.

Untitled

در شکل زیر ادیوگرام بیمار قبل و بعد از وارد کردن الکترود SLIM نشان داده شده است.

همانطور که دیده می شود میزان آسیب کمتر از ۱۰ دسی بل می باشد.

Untitled

 • الکترود short یا Hybrid™ L24:

این نوع الکترود در بیمارانی استفاده می شود که شنوایی خوب در فرکانس های پایین و کم شنوایی شدید تا عمیق در فرکانس های بالا دارند.

در این حالت الکترود تا فرکانس های میانه وارد می شود و به منطقه Apex حلزون نمی رسد که در شکل زیر نشان داده شده است.

همچنین در بیماران با موندینی که دور بالایی حلزون تشکیل نشده است استفاده می شود.

Untitled

 • الکترود Straight:

این نوع الکترود در بیمارانی با مشکلات هایپوپلازی حلزون، common cavities (حفره مشترک) و اوسیفیکیشن نسبی کاربرد دارد.

Untitled

 • الکترود double:

این نوع الکترود در بیماران با ابنورمالی ساختاری در حلزون یا بیماران مننژیتی که حلزونشان اوسیفیکیشن می شود کاربرد دارد.

بدین صورت با دریل کردن یک الکترود را در apex و الکترود دیگر در base وارد می شود.

Untitled

در زیر نمایی از تمامی الکترودهای کاشت حلزون نشان داده شده است.

Untitled

کاشت ساقه مغز (Auditory brainstem implant- ABI):

این نوع کاشت در بیمارانی که آپلازی حلزون دارند یا به هر علتی عصب ۸ دو طرف قطع شده باشد مثل بیماران نوروفیبروماتوزیس نوع ۲ لازم است از کاشت ساقه مغز استفاده شود.

در این حالت الکترود صفحه ایی با تکیه بر مخچه بر روی هسته dorsal cochlear nucleus قرار می گیرد.

Untitled

پردازشگر گفتاری:

در حال حاضر کوچکترین پردازشگر گفتاری مربوط به CP910 کوکلئار می باشد و قابلیت وایرلس دارد و در ایران نیز موجود است.

Untitled

در حال حاضر نازک ترین ایمپلنت جهان با اسم Profile Series که مطعلق به شرکت Cochlear  است در ایران موجود است و حتی در کودکان زیر یک سال بعد از عمل برآمدگی مشخص نخواهد شد.

Untitled

 

 

 

منابع:

 1. ۱٫ Carlson, M., Driscoll, C., Gifford, R., Service, G., Tombers, N., Hughes-Borst, B. Implications of minimizing

trauma during conventional cochlear implantation. Otology & Neurotology, 2011. 32(6): p. 962-968.

 1. Gantz, B. J., Turner, C., Gfeller, K. E. Acoustic plus electric speech processing: preliminary results of a multicenter clinical trial of the Iowa/Nucleus Hybrid implant. Audiology and Neurotology, 2006. 11(1):p. 63-68.
 2. L enarz, T., Stoever, T., Buechner, A., Lesinski-Schiedat, A., Patrick, J., Pesch, J. Hearing Conservation Surgery Using the Hybrid-L Electrode. Audiology and Neurotology, 2009. 14(1): p. 22-31.
 3. R isi, F., Saldanha, A., Leigh, R., Gibson, P. Magnetic resonance imaging safety of Nucleus® ۲۴ cochlear

implants at 3.0 T. Elsevier International Congress Series, 2004. 1273: p. 394-398.

 1. Pfingst, B. E., Bowling, S. A., Colesa, D. J., Garadat, S. N., Raphael, Y., Shibata, S. B., Strahl, S. B., Su, G. L.,Zhou, N. Cochlear infrastructure for electrical hearing. Hearing Research, 2011. 281: p. 65-73.
 2. O bholzer, R. J., Gibson, W. P. R. Cochlear function following implantation with a full electrode array.

Cochlear Implants International, 2011. 12(1): p. 44-47.

 1. B riggs, R. J. S., Tykocinski, M., Stidham, K., Roberson, J. B. Cochleostomy site: implications for electrode

placement and hearing preservation. Acta Otolaryngologica, 2005. 125(8): p. 870-876.

 1. R oberson, J. B. Cochlear implant surgery: minimally invasive technique. Operative Techniques in

Otolaryngology-Head and Neck Surg., 2005. 16(2): p. 74-77.

 1. R oland, P. S., Wright, C. G. Surgical Aspects of Cochlear Implantation: Mechanisms of Insertion Trauma.

Adv. Otorhinolaryngol. Basel, Karger 2006. 64: p. 11-30.

 1. F raysse B, Macias AR, Sterkers O, Burdo S, Ramsden R, Deguine O et al. Residual hearing conservation

and electroacoustic stimulation with the nucleus 24 contour advance cochlear implant. Otol Neurotol.

۲۰۰۶ Aug; 27(5):624-33.

 1. Skarzynski, H., Lorens, A., Matusiak, M., Porowski, M., Skarzynski, P. H., James, C. J., Partial Deafness

Treatment with the Nucleus Straight Research Array Cochlear Implant. Audiology and Neurotology,

 1. ۱۷(۲): p. 82-91.
 2. Cochlear update October 2011. Cochlear Hybrid System: Interim results from international multi-centre

clinical trials, 2011. N351975 ISS3 OCT11.

 1. Shannon, R. V., Fu, Q., J., Galvin, J. The number of spectral channels required for speech recognition

depends on the difficulty of the listening situation. Acta Otolaryngologica, 2004. 552: p. 50-54.

 1. B alkany, T., Hodges, A., et al. Nucleus Freedom North American Clinical Trial. Otolaryngology-Head and

Neck Surg., 2007. 136(5): p. 757.

 1. K won, B. J., van den Honert, C. Dual-electrode pitch discrimination with sequential interleaved

stimulation by cochlear implant users. Journal of the Acoustic Society of America, 2006. 120(1).

 1. V andali, A. E., Van Hoesel, R. J. M. Development of a temporal fundamental frequency coding strategy

for cochlear implants. Journal of the Acoustical Society of America, 2011. 129(4023).

 1. V an Hoesel, R. A peak derived timing stimulation strategy for a multichannel cochlear implant. Journal

of the Acoustical Society of America, 2008. 123(6): p. 4036-4036.

 1. Casselman, J., Offeciers, E., Zarowski, A., De Foer, B., Kuhweide, R., Somers, T., Lerut, B. MR compatibility

and future trends to be expected in MR. 28th Politzer Society Meeting, SEPT 28 – OCT 1. 2011: Athens.

Greece.

 1. Cochlear Nucleus Reliablity Report. N380925 ISS1. MAR 2012.
 2. Continuous Improvement on CI24RE . Cochlear Limited. 2011. 379687. (Data on file).
 3. E uropean Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantation. Otology &

Neurotology, 2005. 26 (6): p. 1097-1099.

 1. B attmer, R. D., Linz, B., and Lenarz, T. A review of device failure in more than 23 years of clinical

experience of a cochlear implant program with more than 3,400 implantees. Otology & Neurotology,

 1. ۳۰(۴): p. 455.
 2. Website: Med-El. http://www.medel.com/int/show/index/id/280/titel/Outstanding+Reliability+Data?P

HPSESSID=f75hetatqu892365vf4dmb9ve1. [cited January 2012].

 1. Website: AB. http://www.advancedbionics.com/content/dam/ab/Global/en_ce/documents/candidate/

AB_Technology_Reliability_Report_2011.pdf. [cited January 2012].

 1. N eurelec Reliability Annual Report: Digisonic® SP Cochlear Implant. March 2011.
 2. Adunka, O. F., Pillsbury, H. C., Adunka, M. C., and Buchman, C. A., Is electric acoustic stimulation better

than conventional cochlear implantation for speech perception in quiet? Otology & Neurotology, 2010.

۳۱(۷): p. 1049-54.

 1. L ehnhardt, E. Intracochlear placement of cochlear implant electrodes in soft surgery technique]. HNO ,
 2. ۴۱(۷): p. 356.
 3. Skarzynski, H., Podskarbi-Fayette, R. A new cochlear implant electrode design for preservation of

residual hearing: a temporal bone study. Acta oto-laryngologica, 2010. 130(4): p. 435-442.

 1. B riggs R et al. Implantation & Explantation Bone Study of the Nucleus 24 Contour with Softip. Poster

presented at the 9th Symposium Cochlear Implants in Children, Washington D.C. April 24-26, 2003.

 1. Stakhovskaya, O., Sridhar, D., Bonham, B. H., Leake, P. A. Frequency map for the human cochlear spiral

ganglion: implications for cochlear implants. JARO , 2007. 8(2): p. 220-233.

 1. Ariyasu, L., Galey, F. R., Hilsinger, R. J. R., Byl, F. M. Computer-generated three-dimensional

reconstruction of the cochlea. Otolaryngology-Head and Neck Surg., 1989. 100(2): p. 87.

 1. Gani, M., Valentini, G., Sigrist, A., Kَs, M. I., Boëx , C. Implications of deep electrode insertion on

cochlear implant fitting. JARO , 2007. 8(1): p. 69-83.

 1. B oyd, P. J., Potential Benefits From Deeply Inserted Cochlear Implant Electrodes. Ear and Hearing, 2011.

۳۲(۴): p. 411-427.

 1. R ichter, B., Aschendorff, A., Lohnstein, P., Husstedt, H., Nagursky, H., Laszig, R. The Nucleus Contour

electrode array: a radiological and histological study. The Laryngoscope, 2001. 111(3): p. 508-514.

 1. Cohen, L. T., Saunders, E., Richardson, L. M. Spatial spread of neural excitation: comparison of

compound action potential and forward-masking data in cochlear implant recipients. International

Journal of Audiology, 2004. 43(6): p. 346-355.

 1. Hughes, M. L., Abbas, P. J. Electrophysiologic channel interaction, electrode pitch ranking, and

behavioral threshold in straight versus perimodiolar cochlear implant electrode arrays. The Journal of

the Acoustical Society of America, 2006. 119: p. 1538.

 1. D owell, R. Recent developments in predicting outcomes for adult cochlear implant recipients. Sixth

Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences. 2007, OCT30-NOV 2; Sydney.

 1. T odt, I., Rademacher, G., Wagner, J., Gِpel , F., Basta, D., Haider, E., Ernst, A. Evaluation of cochlear

implant electrode position after a modified round window insertion by means of a 64-multislice CT.

Acta Otolaryngologica, 2009. 129(9): p. 966-970.

 1. Aschendorff, A., Kromeier, J., Klenzner, T., Laszig, R. Quality control after insertion of the nucleus

contour and contour advance electrode in adults. Ear and Hearing, 2007. 28(2): p. 75S.

 1. B attmer, R., Pesch, J., Stِver, T., Lesinski-Schiedat, A., Lenarz, M., Lenarz, T. Elimination of facial nerve

stimulation by reimplantation in cochlear implant subjects. Otology & Neurotology, 2006. 27(7): p.

۹۱۸-۹۲۲٫

 1. R oland J. T. Jr. A model for cochlear implant electrode insertion and force evaluation: results with a new

electrode design and insertion technique. The Laryngoscope, 2005. 115(8): p. 1325-1339.

 1. Waltzman, S., Roland JR, J. T., Waltzman, M., Shapiro, W., Lalwani, A., Cohen, N. Cochlear

reimplantation in children: soft signs, symptoms and results. Cochlear Implants International, 2004.

۵(۴): p. 138-145.

 1. R ivas, A., Marlowe, A. L., Chinnici, J. E., Niparko, J. K., Francis, H. W. Revision cochlear implantation

surgery in adults: indications and results. Otology & Neurotology, 2008. 29(5): p. 639.

 1. B riggs, R., Shaida, A., Tykocinski, M., Xu, J., Gibson, P., Svehla, M., Treaba, C., Cowan, R. Implantation and

Explantation Bone Study of the Nucleus® Contour™ Electrode with Softip. In poster at the 17th Annual

Convention & Expo, American Academy of Audiology, 2005, MAR30-APR2. Washington.

 1. Sennaroglu, L., Cochlear implantation in inner ear malformations – a review article. Cochlear Implants

International, 2009.

 1. L esinski-Schiedat, A., Buechner, A., Schuessler, M., Lenarz, T. Hybrid-L and CI422 for treatment of partial

deafness. Medizinische Hochschule Hannover (MHH). NOV 2011. 379643. (Data on file).

 1. B riggs, R. J. S., Plant, K. L., English, R., Hollow, R., Cowan, R. Initial Clinical Experience with the Nucleus

Straight Research Array-CI422. The 8th Asia Pacitic Symposium on Cochlear Implant and Related

Sciences. 2011, OCT25-28. Daegu.

 1. CI422 Temporal Bone Safety Report. Cochlear Limited. 2010. 256202. (Data on file).
 2. Website: The James Cook University Hospital. http://www.southtees.nhs.uk/UserFiles/pages/5603.pdf.

[cited January 2012].

 1. Hybrid-L Temporal Bone Safety Report. Cochlear Limited. 2007. V47998. (Data on file).

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

مشاوره و تجویز انواع سمعک های پشت گوشی، داخل گوشی و کاملا نامرئی برای بزرگسالان و کودکان
با ما تماس بگیرید
X
سمعک نامرئی | کوچکترین سمعک         
¤