دکتر وحید مرادی

داور بین المللی ژورنال شنوایی و گوش (کره جنوبی)

متخصص شنوايي و سمعك نوزادان و كودكان

فارغ التحصيل از دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه  در حوزه شنوايي كودكان

رتبه برتر تخصص شنوايي شناسي

مولف كتاب ارزيابي شنوايي در كودكان

مولف كتاب كاشت ساقه مغز شنوايي در كودكان

مولف كتاب پاسخ هاي تقويت شده شنوايي در كودكان

مترجم كتاب كم شنوايي در موسيقي دانها