0

فیدبک سمعک(سوت سمعک) | عوامل ایجاد فیدبک | راه حل فیدبک

سوت سمعک: سوت سمعک و راه حل آن چیست؟ فیدبک نوعی صدای صوت در سمعک است در حالت عادی نباید این صدا وجود داشته باشد. اما در صورت وقوع فیدبک درک گفتار بیمار کاهش می یابد و از لحاظ سایکولوژی سبب آزردگی [...]