گزارش موارد کم شنوایی

فصل 5: گزارش مورد

گزارش موارد کم شنوایی : گزارش موارد کم شنوایی در کودکان : حال در این بخش هدف ارائه گزارش موردهایی است که بتواند اهمیت انتخاب آزمون مناسب و حتی مطلوب ترین نتایج را بعد از تجویز سمعک و کاشت حلزون به شنوایی شناس نشان دهد. که در مراحل پایش و حتی برنامه ریزی های آینده کمک…

تست شنوایی

فصل 4 : پاسخ های تقویت شده دیررس

تست شنوایی چیست؟ تست شنوایی به چه صورت انحام میگیرد؟ مقدمه با مطالعه کامل فصل 3 می توان استنباط کرد که کامل ترین و مطلوب ترین تست برای بررسی آستانه شنوایی نوزادان و کودکان آزمون ALLR است که می تواند اساسی ترین اهداف تشخیصی و توانبخشی را به واسطه ویژگی های خود به نمایش بگذارد.…

خرید سمعک

تجویز سمعک

خرید سمعک و تجویز سمعک: کاربرد فرمول تجویزی NAL و DSL در سمعک: کجا و چگونه تجویز شوند؟   در ابتدا ذهن شما را با تفاوت این دو فرمول تجویزی در سمعک آشنا می کنیم. برای مثال در ادیوگرام با کاهش شنوایی FLAT چنین پاسخی در نرم افزار مشاهده می شود. در شکل زیر پاسخ…