انواع باتری سمعک

انواع باتری سمعک

انواع باتری سمعک:   انواع باتری سمعک در سطح کشور و درکلینیک های شنوایی سنجی وجود دارد. پس از تهیه سمعک، متناسب با نوع و مدل سمعک باتری مناسب باید تهیه و خریداری شود. در برخی موارد که سمعک به خوبی کار نمیکند یکی از دلایل می تواند تمام شدن باتری سمعک باشد. چندین برند باتری در سمعک وجود دارد…

جرم گوش

جرم گوش | تاثیر آن بر سیستم شنوایی

جرم گوش | تاثیر آن بر سیستم شنوایی جرم گوش چیست؟ کانال گوش ماده روغنی مانند تولید می کند که به آن سرومن گفته می شود که به طور معمول به عنوان جرم گوش شناخته می شود. جرم گوش علاوه براینکه از گوش در برابر گردو غبار، مواد خارجی و میکروارگانیزم ها محافظت می کند به دلیل…

سمعک و کم شنوایی

کانال سمعک و کم شنوایی

کانال سمعک و کم شنوایی سمعک و کم شنوایی : قبل از بررسی مقالات در زمینه تعداد کانال سمعک بر روی افراد کم شنوا، بهتر است در مورد تکنولوژی سمعک و کانال سمعک توضیح داده شود. سمعک وسیله ای الکترونیکی می باشد که با توجه به میزان کم شنوایی در فرکانس های مختلف، تقویت لازم برای شنیدن(همانند افراد…