بهمن ۳, ۱۳۹۶
انواع پاسخ های رفتاری کودکان ۹ تا ۲۴ ماه

انواع پاسخ های رفتاری کودکان ۹ تا ۲۴ ماه

انواع پاسخ های رفتاری کودکان ۹ تا ۲۴ ماه انواع پاسخ های رفتاری کودکان ۹ تا ۲۴ ماه چگونه است؟ BOA در ۹ تا ۱۳ ماه برای کودک در این سن، ترس از افراد غریبه یک فرایند عادی است. غرابت یک حالت روانی طبیعی است که به دلیل فقدان تکامل روانی است. در نتیجه شنوایی‌شناس برای ارزیابی کودک نیاز به اتاق تاریک دارد تا کودک احساس آرامش داشته باشد. در […]