بهمن ۳, ۱۳۹۶
انواع پاسخ های رفتاری کودکان ۴ تا ۹ ماه

انواع پاسخ های رفتاری کودکان ۴ تا ۹ ماه

انواع پاسخ های رفتاری کودکان ۴ تا ۹ ماه انواع پاسخ های رفتاری کودکان ۴ تا ۹ ماه چگونه است؟ در نوزادان ۴ تا ۷ ماه نوزاد شروع به چرخش سر و چشم در جهت منبع صدا در سطح شدتیdB HL 20 با محرک گفتاری می‌کند. درحالی‌که در ۴ ماه اول به شدت dB HL  ۴۵ با محرک گفتاری پاسخ می‌دهد. در طول این دوران، ماهیچه‌ها قوی و هماهنگی حرکات […]