عدم توجه به صدا از فاصله دور

تیر ۲۶, ۱۳۹۵
تاخیر گفتار و زبان

آیا تاخیر گفتار و عدم حرف زدن به علت کم شنوایی است؟

تاخیر گفتار و زبان تاخیر گفتار و زبان : هشداری جدی به والدین!!! آیا تاخیر گفتار و عدم حرف زدن به علت کم شنوایی است؟ متاسفانه هر روز با والدینی مواجه می شوم که با کودک خود جهت ارزیابی شنوایی به کلینیک مراجعه می کنند و هنگام ارزیابی شنوایی مشخص می شود که کودک کم شنوایی دارد. حال وقتی از والدین آنها علت آنکه چرا در سن ۳ یا ۴ […]