مرداد ۴, ۱۳۹۵
آزمون های دهلیزی در کودکان

فصل ۱۰: آزمون‌های دهلیزی در کودکان

آزمون های دهلیزی در کودکان آزمون های دهلیزی در کودکان : سیستم حسی تعادل در هنگام تولد به طور کامل رشد می‌کند و حفظ تعادل توسط سه اندام زیر انجام می‌شود: سیستم حسی‌پیکری سیستم بینایی سیستم دهلیزی سیگنال های آوران از این سه سیستم به ساقه مغز، پل مغزی و مخچه منتقل می‌شود در آنجا اطلاعات پردازش می‌شود و سپس از طریق سیستم وابران به ماهیچه‌ها و چشم برای هماهنگی […]