0

آیا سمعک سبب سر درد می شود؟

سردرد با سمعک سردرد با سمعک : تاکنون هیچ مطالعه رسمی در این زمینه صورت نگرفته است. اما در بررسی سایت های فعال و معتبر در زمینه شنوایی شناسی متخصص های زیادی در این زمینه بحث و گفتگو داشته اند که [...]