کارگاه دو روزه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس

 در دسته بندی نشده
کارگاه آموزشی دو روزه نوروساینس

کارگاه آموزشی دو روزه نوروساینس

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آزمون‌های فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی