مقاله شماره 8: فیدبک سمعک چیست؟ چه عواملی باعث فیدبک می شوند؟ راه حل حذف فیدبک؟

فیدبک نوعی صدای صوت در سمعک است در حالت عادی نباید این صدا وجود داشته باشد. اما در صورت وقوع فیدبک درک گفتار بیمار کاهش می یابد و از لحاظ سایکولوژی سبب آزردگی بیمار می شود.

عولمل متعددی باعث فیدبک می شوند ازاینرو باید به ترتیب موارد زیر چک شود (2-1):

  1. انجام اتوسکوپی و بررسی انسداد کانال به علت تجمع جرم گوش

Untitled

هنگام ورود صدا به داخ کانال گوش اگر جرم قرار گیرد یا حتی اگر خروجی سمعک به دیواره کانال گوش برخورد کند سبب بازگشت صدا می شود و این امر سبب وقوع فیدبک می شود.

  1. چک کردن هوک سمعک، تیوب و قالب، هرگونه درز یا پارگی در قسمت های ذکر شده سبب فیدبک می شوند که در سمعک های با قدرت بالا این احتمال بیشتر می شود.

Untitled

پارگی یا هرگونه درزی در این مناطق سبب صوت زدن سمعک می شود.

دقت شود گاهی در سمعک های پشت گوشی اجسامی در داخل هوک آن وجود دارد که این اجسام اگر جابجا شوند می توانند سبب فیدبک شوند. این اجسام که در رنگ و اشکال مختلف وجود دارند دمپر (damper) نام دارند و در جهت تعدیل آکوستیکی پاسخ فرکانسی سمعک استفاده می شوند. گاها بیماران با اجسام باریک مثل سوزن آنها را دستکاری می کنند که این امر می تواند سبب فیدبک شود.

Untitled

گاهی ونت سمعک دچار فیدبک در سمعک می شود. در شرایطی که قدرت سمعک بالا باشد سایز ونت اگر نامناسب باشد به وفور سبب ایجاد فیدبک می شود که تنها راه حل آن کاهش سایز ونت می باشد.

Untitled

  1. چک کردن صحت جاگیری قالب سمعک در گوش، در بعضی از بیماران سمعک را درست جا نمی زنند و این مورد باعث فیدبک می شود.

Untitled

  1. چک تنظیمات سمعک، چک فعال بودن مدار فیدبک ساپرشن، میزان بهره و تراکم سمعک

گاهی تنظیم اشتباه بهره در سمعک سبب فیدبک می شود. در این حالت باید تنظیم بهره مطابق با تارگت باشد و هرگونه بهره بیشتر از خواسته بیمار می تواند سبب فیدبک شود

Untitled

 

  1. چک فیدبک داخلی سمعک، در صورت وجود فیدبک داخلی سمعک باید به شرکت فرستاده شود.

 

منبع:

  1. http://www.hearinglink.org/your-hearing/hearing-aids/what-is-a-hearing-aid/why-do-hearing-aids-whistle/
  2. http://www.hear-it.org/When-the-hearing-aid-whistles

 

نویسنده:

  • وحید مرادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • سید یحیی حسینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران