مقاله شماره 2: چه مقدار کانال در سمعک مطلوب بیماران کم شنوا است؟

در یک مطالعه بسیار وسیع در آمریکا 1156 ادیوگرام از بیماران را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت به 15 نوع از اشکال مختلف آنها را طبقه بندی کردند. سپس با فرمول غیر خطی از 1 کانال تا 20 کانال شاخص تولید در تمامی بیماران سمعکی را مورد بررسی قرار دادند.

این مطالعه در تیم استارکی انجام می شد و قابلیت افزایش کانال از 1 به 20 کانال در سمعک آنها وجود داشت.

مطالعه بدین صورت بود که شاخص تولید برای سمعک تمامی بیماران با 1 کانال محاسبه گردید و سپس آن را 2 کانال، 3 کانال، 4 کانال و ….. تا 20 کانال افزایش دادند و شاخص تولید را برای هر کانال در تمامی بیماران محاسبه نمودند. نتایج در شکل زیر به وضوح دیده شده است.

ax3

همانطور که دیده می شود بعد از 6 کانال بهبودی در شاخص تولید حاصل نشده است و میزان تغییر از 6 کانال به 20 دقیقا برابر صفر بوده است.

این مقاله نتایج بسیار کاربردی را برای شنوایی شناسان به همراه داشته است.

  • افزایش تعداد کانال از 6 کانال بیشتر به بهبود درک گفتار کمکی نمی کند.
  • افزایش کانال سبب افزایش قیمت سمعک می شود، ازاینرو بهتر است در انتخاب تعداد کانال دقت شود.
  • تعدا کانال بیشتر سبب افزایش پردازش و ازاینرو تاخیر بیشتر در صدا می شود و این تاخیر در نهایت سبب کاهش کیفیت صدا می شود.
  • در سمعک های open این تاخیر به دوصدا شدن صدای دریافتی توسط بیمار منجر می شود و سبب نارضایتی بیمار می شود. ازاینرو در سمعک های open از تجویز سمعک با تعداد کانال بالا خودداری کنید.

 

منابع:

  1. Rickert M. Van Tasell DJ. Woods WS: Compression bands: How many are needed? Presented at the American Auditory Society, April 2000, Phoenix.
  2. ANSI S3.5: Method for Calculation of the Articulation Index. New York: American National Standards Institute, 1969.
  3. Moor BCJ, Alcantara JI, Stone MA, Glasberg BR: Use of a loudness model for hearing aid fitting: II. Hearing aids with multi-channel compression. Brit J. Audiol 1999; 33: 157-70.
  4. Carmen R (1998). The Consumer Handbook on Hearing Loss and Hearing Aids. A Bridge to Healing. Sedona, AZ: Auricle Ink Publishers
  5. http://www.audiologyonline.com/ask-the-experts/what-optimum-number-hearing-aid-466