مشاوره و تجویز انواع سمعک

سمعک: برای بیماران با انواع کم شنوایی و میزان های متفاوت سمعک مناسب با HIPRO تجویز و تنظیم می شود.

سمعک قابل کاشت استخوانی BAHA: بعد از بررسی کاندیداتوری بیماران با آترزی گوش، ترشح مزمن گوش و کری یک طرفه بیمار به مراکز کاشت حلزون ارجاع و معرفی می شود.

کاشت حلزون شنوایی: بعد از بررسی کاندیداتوری بیمارانی که کاندید سمعک نیستند و یا از سمعک نمی توانند بهره ببرند، بیمار به مراکز کاشت حلزون ارجاع و معرفی می شود.

قالب گیری، ساخت قالب ضد صوت، ساخت قالب ضد آب

تعمیر انواع سمعک های داخل گوشی و پشت گوشی در برندهای مختلف