عملکرد سیستم شنوایی

نحوه کار کردن سیستم شنوایی

گوش يك عضو پيچيده و حساس است كه قسمت اعظم ساختمان آن در داخل سر قرار دارد . در اين قسمت مختصراً بخش هاي مربوط به سيستم شنوايي را بررسي مي كنيم .

گوش را به سه بخش كلي تقسيم مي كنند .

1- گوش خارجي        Outer Ear

 2- گوش مياني  Middle Ear

 3- گوش داخلي  Inner Ear

001

كه هر بخش وظايف خاصي را به عهده دارد .

گوش خارجی 

گوش خارجی از لاله گوش و مجرای گوش تشکیل شده است .مجرای گوش  تشکیل شده است .مجرای گوش (مجرای شنوایی ) تقریبا به طول ۲٫۵ سانتی متر است وانتهای داخلی ان به یک پرده ظریف  و نازک و قابل انعطـاف به نام پرده صـــماخ منتهی می شود.این پرده مجرای گوش را کاملا می پوشاند وگوش خارجی را از حفره گوش میانی مجزا می سازد.محل ووضعیت این پرده به گونه ای است که گوش را از ضایغاتی که در اثر وزش هوا به طرف داخل سر وارد می شود، محافظت نموده وهمچنین کمک می کند تا درجه سرما وگرما ورطوبت نزدیک صماخ عمدتا ثابت باقی بماند.این امر برای نگهداری حالت ارتجاعی پرده صماخ بسیار اهمیت دارد.

گوش میانی

گوش میانی از حفره پر از هوای بسیار کوچکی که در پشت طبل گوش (پرده صماخ ) است تشکیل یافته وشامل سه استخوان کوچک  یا غضروف می باشد.این استخوانها به نام استخوان چکشی، استخوان سندانی واستخوان رکابی می باشد که در وسط حفره گوش میانی از پرده صماخ تادریچه بیضی به طور معلق قرار دارند.پرده کوچک دیگری در دیوار استخوانی بین گوش میانی وگوش درونی قرار دارد.استخوان چکشی در تماس دائم با پرده صماخ است.یک سر استخوان سندانی نیز به استخوان پکشی متصل است وانتهای دیگر ان به استخوان رکابی وصل می باشد.قسمت بشقاب مانند استخوان رکابی کاملا اندازه دریچه بیضی ودر مقابل آن قرار گرفته است.

شیپور استاش

هوای درون حفره گوش میانی به وسیله شیپور استاش متعادل می گردد.این مجرای باریک ، که ازگوش میانی شروع شده ، به فضای پشت بینی به نام حلق وارد می شود.شیپور استاش به صورت عادی بسته است ولیکن هنگامی که ما چیزی راببلعیم یا دربینی خود بدمیم ، باز می شود. شیپور استاش جریان هوا را وارد گوش می سازد وبدین طریق تعادل هوای مطلوب را برای حفره گوش میانی تامین می کند.هرکدام از ما درگوش خود یک شیپور استاش داریم.

گوش داخلی 

ارتباط بین گوش میانی وگوش داخلی از طریق تماس بین استخوان رکابی ودریچه بیضی صورت می گیرد.

گوش میانی ، خود از مجاری پیچیده ای تشکیل یافته که پر از مایع است. بخشی از ان به نام حلزون گوش  به حس شنوایی ما مربوط می شود وبخش مجاری نیمدایره و اوتریکول حس تعادل ما می باشد . حلزون گوش درست در پشت حفره گوش میانی قرار دارد وبه شکل صدف یک حلزون است.دریچه بیضی در دیواره خارجی پوشش استخوانی گوش داخلی جای دارد، دردیوار مشترک بین گوش میانی و گوش درونی .

حلزون گوش شامل رشته های عصبی بسیار حساسی است که به نظر می رسد هرکدام در مقابل ارتفاع صوتی بخصوصی حساسند.چنین تصور شده است که رشته های عصبی که به ارتفاع صوتی بلندتری حساسند به طرف انتهای خارجی ساختمان صدف حلزون ، نزدیک دریچه بیضی قرار دارند در حالی که ان رشته های عصبی که به ارتفاع صوتی کوتاهتری حساسند، در قسمت درونی تر مارپیچ حلزونی قراردارند.

همه رشته های عصبی در حالی که از حلزون گوش خارج می شوند بهم پیوسته ویک دسته عصب شنوایی را تشکیل می دهند که اطلاعات را به مغز منتقل می کند.تصور می رود که اعصاب شنوایی ۳۰۰۰۰ رشته عصبی را در بر می گیرد.