سمعک نامرئی

سمعک نامرئی

این نوع سمعک از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار است و توانسته است نظر بسیاری از بیماران کم شنوا را به خود جلب کند. در این نوع تکنولوژی سمعک به هیچ وجه دیده نمی شود و صدای بسیار واضحی را برای بیمار فراهم می کند.

سمعک نامرئی

سمعک نامرئی

نمای داخل کانال گوش در سمعک های نامرئی (IIC)