تجهیزات و خدمات مرکز

تست ادیومتری: جهت ارزیابی میزان کم شنوایی و تشخیص نوع کم شنوایی در بزرگسالان و کودکان

تست تیمپانومتری و آکوستیک رفلکس: ارزیابی گوش میانی و پرده گوش، تشخیص عفونت گوش و پارگی پرده و تعیین سلامت استخوانچه های گوش میانی

تست ETF، در این تست عملکرد شیپور استاش گوش میانی بررسی می شود.

تست OAE: ارزیابی سلامت حلزون گوش داخلی در نوزادان و کودکان

تست ABR : ارزیابی عصب گوش و ساقه مغز، ارزیابی میزان شنوایی در کودکان و بزرگسالانی که توانایی همکاری در تست ادیومتری را ندارند. تعیین محل تومور در عصب گوش و ساقه مغز

تست ASSR: ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان و تعیین میزان کم شنوایی

تست ECOGH: ارزیابی حلزون گوش داخلی و تشخیص بیماری منییر

تست کورتیکال شنوایی: در این تست شنوایی نوزاد و کودک در سطح مغز بررسی می کنیم.

تست VEMP، در این تست ساکول و مسیر تعادلی بررسی می شود.

سمعک: برای بیماران با انواع کم شنوایی و میزان های متفاوت سمعک مناسب با HIPRO تجویز  و تنظیم می شود.

سمعک قابل کاشت استخوانی BAHA: بعد از بررسی کاندیداتوری بیماران با آترزی گوش، ترشح مزمن گوش و کری یک طرفه بیمار به مراکز کاشت حلزون ارجاع و معرفی می شود.

کاشت حلزون شنوایی: بعد از بررسی کاندیداتوری بیمارانی که کاندید سمعک نیستند و یا از سمعک نمی توانند بهره ببرند، بیمار به مراکز کاشت حلزون ارجاع و معرفی می شود.

قالب گیری، ساخت قالب ضد صوت، ساخت قالب ضد آب

تعمیر انواع سمعک های داخل گوشی و پشت گوشی در برندهای مختلف

ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش

توانبخشی مشکلات سرگیجه، عدم تعادل و گیجی