ارزیابی شنوایی کودکان

ارزیابی شنوایی کودکان نیاز به متخصص شنوایی شناس کودکان Pediatric Audiologist دارد که به تمامی جنبه های ارزیابی شنوایی کودکان تسلط داشته باشد.

1

همچنین ارزیابی شنوایی کودکان به محیط خاصی نیاز دارد که کودک در آن راحت باشد و احساس ترس یا ناراحتی نداشته باشد که این مراکز در سطح کشور و حتی تهران بسیار محدود می باشند.

در کلینیک های شنوایی سنجی و تجویز سمعک نجوای ایرانیان خوشبختانه دو عامل ذکر شده رعایت شده است.

اصلی ترین آزمون های ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان آزمون OAE و ABR می باشد. که OAE حلزون گوش را بررسی می کند و ABR عصب گوش و ساقه مغز نوزاد و کودک را بررسی می کنند.

آزمون OAE در شکل زیر دیده می شود.

2

آزمون ABR در شکل زیر دیده می شود.

3