آزمون های الکتروفیزیولوژِی

<b>تست OAE</b>: ارزیابی سلامت حلزون گوش داخلی
<br>
<b>تست ABR</b> : ارزیابی عصب گوش و ساقه مغز، ارزیابی میزان شنوایی در کودکان و بزرگسالانی که توانایی همکاری در تست ادیومتری را ندارند. تعیین محل تومور در عصب گوش و ساقه مغز
<br>
<b>تست ASSR</b>: ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان و تعیین میزان کم شنوایی
<br>
<b>تست ECOGH</b>: ارزیابی حلزون گوش داخلی و تشخیص بیماری منییر
<br>
<b>تست کورتیکال شنوایی</b>: در این تست شنوایی نوزاد و کودک در سطح مغز بررسی می کنیم.
<br>
<b>تست VEMP</b>: در این تست ساکول و مسیر تعادلی بررسی می شود.